گروه علمی \"پژوها\" متخصص در زمینه های :

pm889.پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس Igor Areh, Bojan Dobovsek, Peter Umek (2007).docx

pm890.پرسشنامه رویه های پلیس Igor Areh, Bojan Dobovsek (2007).docx

pm892.پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران Geoffrey C. Williams, Marylene Caghe, Alvin I. Mushlin, Edward L. Deci (2005).docx

pm893.پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس Fitzsimmons Tames A(2004).docx

pm894.پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان Cultural Competency 2. Douglas G. Scarboro (2006).docx

pm895.پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان Valerie J. Sutherland (1995).docx

pm896.پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی Janis L. Miller, Everette E. Adam Jr.docx

pm897.پرسشنامه خدمات بیمارستان Susan Michie, Che Rosebert (1994).docx

pm898.پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان Nicholas F. Ashill, Fanet carruthers Fayne Krisjanous (2005).docx

pm899. پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی Melinda Whstone, Ronald Goldsmith (2009).docx

pm900.پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان Anne E. Tomes, Stephen Chee Peng Ng (1995).docx

pm901.پرسشنامه مدیریت بیمارستانی Anselm C. W. lee, Mona Leun and K. TSO (2005).docx

pm439.پرسش نامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیستریچ

pm440.پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون و همکاران (2002)

pm461.پرسشنامه ارزيابي عملكرد اداره هاي تربيت بدني دانشگاه ها ابطحي نيا و همكاران(1391).docx

pm462.پرسشنامه اخلاق حرفهاي مربيان ورزش عيدي حسين، لقماني محسن، سرارودي اكبر(1394).docx

pm463.پرسشنامه جو اخلاقي در تصمصم گيري ورزشي ويكتور و كولن (1987، 1988).docx

pm464.پرسشنامه موانع رشد اخلاق حرفهاي در رسانه هاي ورزشي سلطان حسيني محمد و همکاران(1392).docx

pm465.پرسشنامه نگرش نسبت به تصميم گيري اخلاقي در ورزش (لي و همكاران، 2007).docx

pm466.پرسشنامه ارزيابي منش ورزشي والراند و همكارن ؟؟؟.docx

pm467.پرسشنامه متغيرهاي بروز پرخاشگري در تماشاگران رمضاني نژاد و همكاران(8).docx

pm468.پرسشنامه عوامل موثردر بروز ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان در كلاس تربيت بدنينادري جهرمي و همكاران (1391).docx

pm469.پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ورزشكاران و مربيان حرفه اي سلطان حسيني و همكاران(1392).docx

pm470.پرسشنامه دلايل و انگيزه هاي ورود قهرمانان ورزشي به عرصه سياست اصغری(1392).docx

pm471.پرسشنامه شرايط محيطي و مداخلهاي در ورود ورزشكاران به عرصه سياست اصغری(1392).docx

pm472.پرسشنامه سنجش بدخشودگي بين فردي پولارد وهمكاران(1998).docx

pm473.پرسشنامه سنجش اعتياد به تمرين فرم كوتاه گريفيث(1996).docx

pm474.پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي ورزشكاران در ورزش رقابتي گادريو و بلوندين (2002).docx

pm475.پرسشنامه تنظيمات رفتاري در ورزش چريس، كن و الين (2008).docx

pm476.پرسشنامه مقياس پرخاشگري و خشم رقابتي در ورزشكاران ماكسول و موريس (2007).docx

pm477.پرسشنامه خود نظم دهي ورزشي.docx

pm478.پرسشنامه سوء رفتار در تدوين پايان نامه ها عباسی(1393).docx

pm480.پرسشنامه گرايش ورزشكاران به سوء مصرف مواد مخدر مهرابی و همکاران(1394).docx

pm481.پرسشنامه موانع توسعه بازي هاي بومي و محلي اندام و همكاران(1394).docx

pm482.پرسشنامه موانع توسعه ورزش همگاني مهدی زاده و همکاران(1392).docx

pm483.پرسشنامه چالش هاي ورزش كاركنان دولت مهرابی و همکاران(1392

pm484.پرسشنامه مشكلات ورزش قهرماني زنان بنار و همكاران(1392).docx

pm485.پرسشنامه چالش هاي موجود در ساختار ورزش كشور شعبانی و همکاران(1393).docx

pm486.پرسشنامه مشكلات استعداديابي فوتبال دوستداری و همکاران(1394).docx

pm487.پرسشنامه موانع توسعة كشتي در استانهاي ناموفق عسگري و همكاران(1392).docx

pm488.پرسشنامه عواملتأثيرگذاربرفرهنگ پذيري ورزش کاشف (1390).docx

pm490.پرسشنامه شاخص هاي بازاريابيگردشگري ورزشي نظري و بيدختي(1388).docx

pm491.پرسشنامه جاذبه هاي طبيعي ورزشي موثر بر توسعه گردشگري ورزشي فيروزه جاه و همكاران(1386).docx

pm492.پرسشنامه راهكارهاي توسعة توريسم ورزشي اندام و همکاران 1392.docx

PM493.پرسشنامه ارزيابي نقاط قوت و ضعف گردشگري ورزشي شجاعی و همکاران (1391).docx

PM494.پرسشنامه انگيزه هاي داوطلبي در ورزش اندام و همکاران(1388).docx

PM495.پرسشنامه موانع داوطلبي در ورزش اندام و همکاران(1388).DOCX

pm496.پرسشنامه ارزيابي موانع توسعه نهضت داوطلبي در ورزش؟؟؟.docx

pm497.پرسشنامه حوزه هايي بكار گيري داوطلبان رضوی و همکاران(1392).docx

pm498.پرسشنامه توصيف نگرش و گرايش به فعاليتهاي حركتي و ورزشي.docx

مجموعه پرسشنامه های مدیریت (بخش شانزدهم)

 

+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم آذر 1400 ساعت 19:44 توسط گروه علمی پژوها گروه علمی پژوها بدون نظر

مجموعه پرسشنامه های مدیریت (بخش پانزدهم)

pm837.پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتر) Information Center Institute(1986).docx

pm838.پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل( Benjamin Ta(2002).docx

pm839.پرسشنامه تسهیم دانش Everd Jacobs, Gert Roodt (2007) docx

pm840.پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش Daniel Palacios Marques, Fernando Jose Garrigos Simon (2006).docx

pm841.پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن Roger Bennett, Helen Gabriel(1999).docx

pm842.پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش Bukowitz, W and Williams, R (1999).docx

pm843.پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری Daniel Palacios Marques, Fernando Jose Garrigos Simon(2006).docx

pm844.پرسشنامه تاثیر عوامل فنی اجتماعی بر تسهیم دانش Trevor A.Smith(2006).docx

pm847.پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش Marvam Sarrafzadeh,Bill Martin and Afsaneh Hazeri (2006).docx

pm848.پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش Yu Chung Hung, Shi Ming Huang. Quo Pin Lin. Mei Ling Tsai (2005).docx

pm849.پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش Priti Jain (2007).docx

pm850.پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش Nick Forster(2005).docx

pm851.پرسشنامه انتقال دانش ضمنی Luiz Antonio, Joia, Bernardo Lemos (2010).docx

pm852.پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش Patrick S.W.Fong Sonia K.Y.Choi (2009).docx

pm853.پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان ها Bontis, N. (2004).docx

pm854.پرسشنامه سرمایه اجتماعی.docx

pm855.پرسشنامه تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش Le Chen, Sherif Mohamed (2007).docx

pm856.(2005)Yong beom kim, Zoonky Lee, پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه¬ریزی منابع سازمان.docx

pm857.پرسشنامه برنامه¬ریری منابع سازمان Yong beom kim, Zoonky Lee, Sanjay Gosain (2005).docx

pm858.پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان Yong beom kim, Zoonky lee, Sanjay Gosain(2005).docx

pm859.پرسشنامه ارتباطات از راه دور Yong beom kim, Zoonky lee, Sanjay Gosain(2005).docx

pm860.پرسشنامه دنیای مجازی Yong beom kim, Zoonky lee, Sanjay Gosain (2005).docx

pm861.پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده¬ها His Peng Lu, Kuo Lun Hsiao(2007).docx

pm862.پرسشنامه نگرش در زمینه اینترنت و وب¬سایت Yoo Kyoung, Marjorie Norton (2007).docx

pm863.پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب سایت Marie Christine Roy, Oliver Dewit, Benoit A. Aubert (2001).docx

pm864.پرسشنامه پست الکترونیک Email 2. G. Ruggeri Stevens, J. McElhill (2000).docx

pm865.پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه GWO Guang Lee, Hsiu Fen Lin, Jung Chi Pai (2005).docx

pm866.پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت Marcelline Fusilier, Subhash Durlabhji (2005).docx

pm867.پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی Md Zabid Abdul Rashid and Saadiatul Ibrahim (2002).docx

pm868.پرسشنامه نگرش ها به مسؤلیت اجتماعی (2002) Md Zabid Abdul Rashid and Saadiatul Ibrahim.docx

pm869.پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان Roger Bennett (1998).docx

PM870.پرسشنامه مسؤلیت اجتماعی شرکت Hua Chen Yusheng Kong (2009).docx

pm871.پرسشنامه پاسخگویی محلی جهانی David Hussey (1998).docx

pm872.پرسشنامه کیفیت خدمات Ingrid Lobo, Mohamed Zairi (1999).docx

pm873.پرسشنامه شرکتهای متعالی Martin Neill ,Adrian Palmer, Christine wright (2003).docx

pm874.پرسشنامه کیفیت خدمات Parasuraman et al (1985).docx

pm875.پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر Albert Caruana, Leyla performance (1997).docx

pm876.پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید Scott Edgett (1994).docx

pm877.پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی Leonidas A. Zampetakis. Vassilis Moustakis (2007).docx

pm878.پرسشنامه خصوصی سازی Nail A. H. K Awamleh (2002).docx

pm879.پرسشنامه دلایل برون سپاری Eamon Fitzgerald, David Melvin (2002).docx

pm880.پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک Lourdes Torres, Vicente Pina and Sonia Royo.docx

pm881.پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک Siriluck Rotchana Kitumnuai (2008).docx

pm882.پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه Len Pullin and Ali Haidar (2003).docx

pm883.پرسشنامه نگرش ها در زمینه حکومت محلی Len Pullin and Ali Haidar (2003).docx

pm884.پرسشنامه ارزش های مدیریتی در حکومت محلی , Len Pullin and Ali Haidar (2003).docx

pm885.پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها Raili M. Pollanen (2005).docx

pm886.پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOs Claudia Liebler and Marisa Ferri (2004).docx

pm887.پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس Liqun Cao, James Frank, Francis T. Cullen (1996).docx

pm888. (2000)Beverly Metcalfe, Gavin Dick پرسشنامه تعهد پلیس.docx

مجموعه پرسشنامه های مدیریت (بخش پانزدهم)

 

+ نوشته شده در شنبه سیزدهم آذر 1400 ساعت 22:39 توسط گروه علمی پژوها گروه علمی پژوها بدون نظر

مجموعه پرسشنامه های مدیریت (بخش چهاردهم)

pm1018.پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه.docx
pm1019.پرسشنامه سبک رهبری معلم Hssin, Bunyarit & Hussein (2009).docx
pm1020.پرسشنامه گزارش اولیا، (یا معلمین) از احساس همدلی همدردی بچه ها McCormick & Ayres (2009).docx
pm1021.پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین McCormick & Ayres (2009).docx
pm1022.پرسشنامه کانون کنترل معلم Rose & Medway.docx
pm1023.پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش آموزان.docx
pm1024.پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش آموزان.docx
pm1025.پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی.docx
pm1026.پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید.docx
pm1027.پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان.docx
pm1028.پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی.docx
pm1029.پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار Rhode Island, 2003.docx
pm1030.پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها Monopoli (2002).docx
pm1032.پرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه Adomi (2003).docx
pm1033.پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه Mannan Khan (2010).docx
pm1034.پرسشنامه مهارت های کتابدارها Mannan Khan (2010).docx
pm1035.پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه Hossein Farajpahlou & Danesh (2009).docx
pm1036.پرسشنامه نگرش ها درباره دانشگاه مجازی Evans & Ping Fan (2002).docx
pm1037.پرسشنامه نگرش ها در زمینه تصویر دانشگاه Arpan (2003).docx
pm1038.پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان Selvaraiah (2006).docx
pm1039.پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه Nasser & Abouchedid (2005).docx
pm1040.پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان Elmuti (1996).docx
pm1041.پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزش عالی Hewitt (1999).docx
pm1042.پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی Hewitt (1999).docx
pm1043.پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی Hewitt (1999).docx
pm1044.پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی Grenzer (2006).docx
pm1045.پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی (۲۰۰۸) Adrian Furnham.docx
pm1046.پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان Adrian Furnham(2008).docx
pm1047.پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون Brown, Hilton(1997).docx
pm1048.پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه Kerry Barnett, John McCormick, Robert Conners (2001).docx
pm1049.پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه Abdul Mannan Khan (2010).docx
PM818.پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه Arthur Morgan and Kath Cannan, and Janne Cullinane (2005).docx
pm819.پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان Roger Seifert, Vivienne Tegg (1998).docx
pm820.پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی Ogenyi Eiye Omar, Victoria Odu Ogenyi (2006).docx
pm821.پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی Adriar Sargeant (1996).docx
pm822.پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد Michael Armstrong (2006).docx
pm823.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش Larry M. Coutts, Frank W. Schneider (2004).docx
pm824.پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی Jone Yarnall (1998).docx
pm825.پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه Christos Akrivos, Adele Ladkin Panayiotis Reklitis (2007).docx
pm826.پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی Donald L. Caruth, Gail D. Handlogten(1997).docx
pm827.پرسشنامه مسیر شغلی Bonnie Burn, Maggi Payment (2000).docx
pm828.پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی Andrew Rothwell. John Arnold (2007).docx
pm829.پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمانها Wing S.chow, Vivenne W.M.Luk (1996).docx
pm830.پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی David Grant (1994).docx
pm831.پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها David Grant (1994).docx
pm832.پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها Graeme Martin (2006).docx
pm833.پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت . A. Van der Wiele, A. R.T. Williams (1996).pdf
pm834.پرسشنامه علل ترک سازمان Ogenyi Eiye Omar, Victoria Odu Ogenyi (2006).docx
pm835.پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی Viven. K. G. Lim (2003).docx
pm836.پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت Lucy Firth (2004).docx

مجموعه پرسشنامه های مدیریت (بخش چهاردهم)

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم آذر 1400 ساعت 20:23 توسط گروه علمی پژوها گروه علمی پژوها بدون نظر

پرسشنامه های مدیریت (بخش سیزدهم)

pm967.پرسشنامه تعیین ضریب کار آفرینی مربوط به تأسیس شرکت Donald & Richard (1995).docx
pm968.پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازی کسب و کار مستقل Anderson & Dunkelberg (1990).docx
pm969.پرسشنامه آمادگی رهبری کسب و کار مستقل.docx
pm970. پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی Gibb (2006).docx
pm971.پرسشنامه مهارت های کارآفرینی Smith, Schallenkamp, Eichholz.docx
pm972.پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی Morrison (2006).docx
pm973.پرسشنامه انگیزه کارآفرینی Taormina & Lao (2007).docx
pm974.پرسشنامه آگاهی درباره کارآفرینی Bennett (2006).docx
pm975.پرسشنامه مهارت های کار آفرینی Biech (2007).docx
pm976.پرسشنامه شخصیت کارآفرین Littunen (2000).docx
pm977.پرسشنامه نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری Gorbetta, Huse, Ravasi (2005).docx
pm978.تست تمایل به مخاطره و ریسک.docx
pm979.پرسشنامه سنجش نیاز به استقلال.docx
pm980.پرسشنامه نیمرخ کارآفرینی Gifford (1984).docx
pm981.پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان Zampetakis & Moustakis (2007).docx
pm982.پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان Lisette(2004).docx
pm983.پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان Silberman (2001).docx
pm984.پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی Hornsby (2002).docx
pm985.پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه Jeffrey & Baron (1990).docx
pm986.پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین Jeffrey & Baron (1990).docx
pm987.پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه Jeffrey & Baron (1990).docx
pm988.پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه Jeffrey & Baron (1990).docx
pm989.پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه Jeffrey & Baron (1990).docx
pm991.پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی Jeffrey & Baron (1990).docx
pm992.پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار Erich (2009).docx
pm993.پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش Yusen & Majid (2007).docx
pm994.پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی Yorke (1995).docx
pm995.پرسشنامه اثربخشی معلم Choo & Bowley (2007).docx
pm996.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش Choo & Bowley (2007).docx
pm997.پرسشنامه کیفیت جو یادگیری Hssin, Bunyarit & Hussein (2009).docx
pm998.پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری.docx
pm999.پرسشنامه اثربخشی آموزش Choo & Bowley (2007).docx
pm1000.پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب Hssin, Bunyarit & Hussein (2009).docx
pm1001.پرسشنامه طراحی آموزشی (محتوای واحد درسی) Hssin, Bunyarit & Hussein (2009).docx
pm1002.پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی Brotherton & Evans (2010).docx
pm1003.پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی Brotherton & Evans (2010).docx
pm1004.پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده Hssin, Bunyarit & Hussein (2009).docx
pm1005.پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی Hills & David (2001).docx
pm1006.پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس Sztejhberg & Finch (2006).docx
pm1007.پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی & Bowley (2007) Choo.docx
pm1008.پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان Abdullah Yusef & Mohd Amin (1999).docx
pm1009.پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی wade (1999).docx
pm1010.پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه Ngware & Wamukuru (2006).docx
pm1011.پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت Ngware & Wamukuru (2006).docx
pm1012.پرسشنامه جو مدرسه Pashiardis (2000).docx
pm1013.پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس.docx
pm1014.پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه Painter (2000).docx
pm1015.پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه Galloway (1998).docx
pm1016.پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی.docx
pm1017.پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه Chen & Wang (2006).docx

پرسشنامه های مدیریت (بخش سیزدهم)

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آذر 1400 ساعت 22:43 توسط گروه علمی پژوها گروه علمی پژوها بدون نظر

مجموعه پرسشنامه های مدیریت (بخش دوازدهم)

 

pm807.پرسشنامه مزایای ارزیابی عملکرد.docx
pm808.پرسشنامه ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان.docx
pm809.پرسشنامه مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد.docx
pm810.پرسشنامه نگرش های افراد درباره خودارزیابی.docx
pm811.پرسشنامه خود ارزیابی A. Van der Wiele, A. R.T. Williams (1996).docx
pm812.پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش John Shields (2007).docx
pm813.پرسشنامه ارزیابی عملکرد و بهبود Peter Miller (2003).docx
pm814.پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش Clinton O.Longenecker, Laurence S.Fink (2001).docx
pm815.پرسشنامه مهارتهای ارزیابی عملکرد و پاداش June M.L.Poon (2004).docx
pm816.پرسشنامه ارزیابی ۳۶۰ درجه ای جهت توسعه رهبری Arthur Morgan and Kath Cannan, and Janne Cullinane (2005).docx
pm817.پرسشنامه ماهیت بازخور سرپرست Larry M. Coutts, Frank W. Schneider (2004).docx
pm928.پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی.docx
pm929.پرسشنامه تیم استراتژیک Hughes(2005).docx
pm930.پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک Gilgeous(1995).docx
pm931.پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار Gilgeous (1995).docx
pm932.پرسشنامه تیم استراتژیک Richard (2005).docx
pm933.پرسشنامه استراتژیهای کسب مزیت رقابتی سازمان Gongming Qian (2006).docx
pm934.پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده Prado (2006).docx
pm935.پرسشنامه ممیزی محیطی Hsun Shin (2006).docx
pm936.پرسشنامه نقاط قوت سازمانی.docx
pm937.پرسشنامه فرصت های سازمان.docx
pm938.پرسشنامه تهدیدات سازمان.docx
pm939.پرسشنامه پویایی رقابت Swafford (2003).docx
pm940.پرسشنامه ویژگی های محیط رقابتی Swafford (2003).docx
pm941. پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی.docx
pm942.پرسشنامه مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری Gilgeous (1995).docx
pm943.پرسشنامه شناسایی فرصت های بیرونی سازمانی Jeffrey & Baron (1990).docx
pm944.پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان Bruhn (2003).docx
pm945.پرسشنامه رسمیت برنامه ریزی استراتژیک Falshaw (2006).docx
pm946.پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک Dincer (2006).docx
pm947.پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی Acur & Englyst (2006).docx
pm948.پرسشنامه پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک Elbanna (2010).docx
pm949.پرسشنامه اثربخشی فرآیند توسعه استراتژی Acur & Englyst (2006).docx
pm950.پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت Getz & Petersen (2005).docx
pm951.پرسشنامه استراتژی های پورتر Hopkins (2008).docx
pm952.پرسشنامه توافق درباره بیانیه کسب و کار Getz & Petersen (2005).docx
pm953.پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی lodahl & kenjer (1965).docx
pm954.پرسشنامه جو نوآوری Dorabjee, Lumley, Cartwright (1998).docx
pm955.پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان Dorabjee, Lumley, Cartwright (1998).docx
pm956.پرسشنامه جو نوآوری در سازمان Dorabjee, Lumley, Cartwright (1998).docx
pm957. پرسشنامه مدیریت نوآوری Frances, Fortuin, Omta (2009).docx
pm958.پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان Catherine, Pervaiz & Ahmed (2004).docx
pm959.پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری Zhuang.docx
pm960.پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان Soderquist & Chanaron (1997).docx
pm961.پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین Jeffrey & Baron (1990).docx
pm962.پرسشنامه ارزیابی برنامه کارآفرینی Gibb (2006).docx
pm963.پرسشنامه آمادگی کارآفرینی Nickels (2005).docx
pm964.پرسشنامه بررسی کارآفرینی Biech (2007).docx
pm965.پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارافرینی زنان Biech (2007).docx
pm966.پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی Naser, Rashid Mohammed, Nuseibeh (2009).docx

مجموعه پرسشنامه های مدیریت (بخش دوازدهم)

+ نوشته شده در یکشنبه هفتم آذر 1400 ساعت 22:51 توسط گروه علمی پژوها گروه علمی پژوها بدون نظر